Biznes i praca, Warto wiedzieć

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń – na jakie dofinansowanie na pracownika może starać się pracodawca

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dla pracownika możliwe jest z kilku programów. Wszystkie możliwości opisujemy poniżej. Warto zaznaczyć, że takie projekty mają za zadanie pomoc finansową firmom. Wymagane jest jednak spełnienie kilku kryteriów oraz złożenia wniosków. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu prośby można liczyć na uzyskanie świadczenia. Na jakich więc warunkach możemy je otrzymać jako przedsiębiorcy? Skąd takie świadczenie może nam przysługiwać? Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem na temat dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracownika.

Tarcza antykryzysowa w pandemii Covid-19

Firma, w której nastąpił spadek obrotów gospodarczych, w wyniku pandemii Covid-19 może ubiegać się o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Może też złożyć wniosek o wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Takie świadczenia może uzyskać w dwóch przypadkach:

 • pracowników, których objął przestój ekonomiczny,
 • pracowników o obniżony wymiarze pracy.

Należy zaznaczyć, że wniosek o takie dofinansowanie do wynagrodzeń można złożyć dopiero po ustaleniu tego z pracownikami. Zazwyczaj robi się to po rozmowie ze związkiem zawodowym lub przedstawicielem pracowników. Pracodawca starający się o dofinansowanie składa kopię porozumienia odpowiedniemu okręgowemu inspektorowi pracy. Należy to zrobić w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy.

Warunkiem otrzymania takiej pomocy od FGŚP nieuzyskanie pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników i w takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Głównym warunkiem otrzymania dofinansowania jest spadek obrotu firmy.

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie obejmuje jednak wszystkich wypłat. Mowa tu cały czas o wypłatach z powodu zastoju gospodarczego. Takie dofinansowanie dotyczy jedynie osób, których wynagrodzenie jest oskładkowane. Krótko mówiąc dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, na umowę o pracę nakładczą lub z tytułu umowy zlecenia. A także inne umowy o świadczenie usług, jeżeli tylko osoby te podlegają obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowemu.

Świnka skarbonka
Źródło: Pixabay

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Pracodawca, który zatrudnia z swojej firmie lub przedsiębiorstwie osobę niepełnosprawną, może starać się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tacy pracownik musi być jednak ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, które prowadzi PFRON.

Firma może zdobyć dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę. W przypadku zatrudnienia  w zakładzie pracy chronionej dofinansowanie przysługuje również na pracownika wykonującego pracę nakładczą. Warunkiem w tym przypadku jest jednak co najmniej najniższe wynagrodzenie w przypadku osób, dla których praca nakładcza jest jedynym źródłem dochodu. Oraz połowa wynagrodzenia w przypadku pozostałych osób niepełnosprawnych.

Kto jest uprawniony do otrzymania takiego dofinansowania?

 • pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 25 osób na pełnym wymiarze godzin,
 • pracodawcy, którzy zatrudniają przynajmniej 25 osób w przeliczeni na pełny wymiar godzin, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem wynoszący przynajmniej 6%,
 • pracodawcy, którzy prowadzą zakład pracy chronionej.

Wysokość dofinansowania

Na początek warto zaznaczyć, że kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% rzeczywiście poniesionych miesięcznych kosztów wynagrodzeń. Jeśli mowa o pracodawcy, który wykonuje działalność gospodarczą – 75% tych kosztów.

 • 1950 zł – osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 1200 zł – osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 450 zł – osoby niepełnosprawne z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty w przypadku osób, które mają orzeczoną:

 • chorobę psychiczną,
 • upośledzenie umysłowe,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe,
 • epilepsję

w stopniu znacznym lub umiarkowanym zwiększają się o odpowiednio:

 • 1200 zł – znaczny stopień niepełnosprawności,
 • 900 zł – umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 600 zł – lekki stopień niepełnosprawności.
Banknoty
Źródło: Pixabay

PFRON

Podmiot, który udziela takiej pomocy to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). To właśnie tam należy złożyć wniosek, po wcześniejszym zarejestrowaniu się. Można ro zrobić w formie elektronicznej. Pracodawca otrzymuje następnie identyfikator i dane dostępu do programu udostępnionego przez PFRON. Dzieje się to do 14 dni od daty złożenia wniosku. Wszystkie dokumenty, które pracodawca musi później dostarczać do PFRON można składać w formie elektronicznej właśnie poprzez tą aplikację.

Warto zaznaczyć, że trzeba pamiętać o obowiązku poinformowania PFRON o rezygnacji ze dalszego składania dokumentów online. A także o podejrzeniu ujawnienia danych, które służą do podpisu elektronicznego.